Więcej informacji o wagach
Nasza firma zajmuje się regulacją, przygotowaniem do legalizacji i przeprowadzaniem całego procesu legalizacji wszystkich rodzajów wag - od laboratoryjnych po samochodowe
Więcej o kasach fiskalnych
Nasza oferta obejmuje kasy fiskalne jednostanowiskowe, systemowe oraz drukarki fiskalne firm SHARP i POSNET.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą
Więcej o drukarkach fiskalnych
W odróżnieniu od kasy fiskalnej, drukarka fiskalna nie może pracować samodzielnie (bez podłączenia do komputera) i jej zadanie polega jedynie na rejestracji oraz wydruku paragonów.

Legalizacja

Nasza firma zajmuje się regulacją, przygotowaniem do legalizacji i przeprowadzaniem całego procesu legalizacji wszystkich rodzajów wag – od laboratoryjnych po samochodowe – mechanicznych i elektronicznych! Na życzenie klienta przygotowujemy niezbędną dokumentację – świadectwa legalizacji, świadectwa wzorcowania, paszporty wagi i inne wymagane przez audyt.

Każda waga przed procesem legalizacji powinna być sprawdzona i w razie potrzeby wyregulowana. Dzięki temu klient unika dodatkowych kosztów i straty czasu. Proponujemy kompleksowa usługę, gwarancję na legalizacje i bardzo przystępne ceny.
Zapraszamy również do skorzystania z naszej oferty promocyjnej – szczegóły znajdziesz tutaj.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując sie z nami telefonicznie:
+48 601 291 870, 042 676 74 29

Dodatkowo oferujemy kompleksowe naprawy i remonty wag mechanicznych, w tym hybrydyzację wag mechanicznych. Szczegóły takiej usługi znajdziecie Państwo po tym linkiem

 

Informacja dla klientów, którzy zakupili wagi po naszym wejściu do UE

Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu od dnia l maja 2004 r. do dnia 7 stycznia 2007 r. na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności – z certyfikatami oceny zgodności – powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej:

1) do 31 grudnia 2007 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu
od dnia l maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;

2) do 31 grudnia 2008 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu
od dnia l stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

3) do 31 grudnia 2009 r. – gdy zostały wprowadzone do obrotu
od dnia l stycznia 2006 r. do dnia 7 stycznia 2007 r.

4) po 3 latach licząc od początku roku, w którym dokonano oceny zgodności, gdy zostały wprowadzone do obrotu po dniu 7 stycznia 2007 r.

Legalizacja ponowna ww. wag powinna być przeprowadzana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne (Dz. U. Nr 183, póz. 1791).

Podstawa prawna: art.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, póz. 1834).

POZOSTAŁE WAGI MAJĄ WAŻNĄ LEGALIZACJĘ 25 MIESIĘCY OD OSTATNIEJ !

Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

W dniu 07.01.2008r. Minister Gospodarki podpisał Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Nowe przepisy wchodzą w życie 29 stycznia 2008r.

Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych jest drugim aktem wykonawczym niezbędnym w celu określenia zasad kontroli państwa nad urządzeniami pomiarowymi, w tym wagami nieautomatycznymi. Kontrola ta realizowana jest poprzez legalizację ponowną.

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw z 14 stycznia 2008r. wchodzi ono w życie po 14 dniach, czyli 29 stycznia 2008r. Oznacza to, iż urządzenia nie posiadające ważnych cech legalizacyjnych mogą być zgłaszane do Obwodowych Urzędów Miar od dnia 24 stycznia 2008r., natomiast Urzędy będą przeprowadzać legalizację oraz wydawać świadectwa legalizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz informacją Głównego Urzędu Miar w okresie od 24 stycznia 2008r. do dnia uzyskania świadectwa legalizacji, urządzenia nie posiadające stosownych cech nie powinny być używane w zakresie, w jakim wymagane jest stosowanie wag legalizowanych.

Oprócz określenia sposobów przeprowadzania legalizacji ponownej, jak również wzorów dokumentów potwierdzających wykonanie tej czynności, rozporządzenie określa okres ważności legalizacji ponownej. Dla wag nieautomatycznych ustalono, iż okres pierwsza okresowa legalizacja ponowna powinna być wykonana najpóźniej przed upływem 3 lat, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku dokonania oceny zgodności. Oznacza to, że dla wag, które poddano ocenie zgodności w 2007 roku termin pierwszej legalizacji ponownej to 31 grudnia 2010r., natomiast dla wag z oceną zgodności wykonaną w 2008r. termin ten to 31 grudnia 2011r.
Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonane przed upływem 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano poprzedniej legalizacji ponownej.

  • Szczegółowa oferta

  • Partnerzy

  • Jak nas znaleźć?